A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Tổ chức ôn tập, kiểm tra định kì cuối năm học 2020-2021 qua mạng Internet

Tổ chức ôn tập, kiểm tra định kì cuối năm học 2020-2021 qua mạng Internet

       UBND HUYỆN BA VÌ

  TRƯỜNG TH TẢN LĨNH

       

           Số:    /KH-THTL                 

                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                               Tản Lĩnh, ngày  25  tháng 7 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức ôn tập, kiểm tra định kì cuối năm học 2020-2021 qua mạng Internet

 

Căn cứ VBHN số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016; Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đánh giá học sinh Tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 09/TT-BGDĐT, ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên

Căn cứ Thông báo số 1638/SGDĐT-GDPT, ngày 13/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 1665/SGDĐT-VP, ngày 15/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai thực hiện nhiệm, vụ công tác trọng tâm cuối năm học 2020-2021;

          Căn cứ Kế hoạch số 633/KH-GD ĐT-TH ngày 28/9/2020 của phòng GD&ĐT về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp tiểu học huyện Ba Vì;

Căn cứ kế hoạch số 186/KH-THTL ngày 29/9/2020 của trường Tiểu học Tản Lĩnh về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học năm học 2020-2021;

Căn cứ tình hình thực tế, trường Tiểu học Tản Lĩnh xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì (KTĐK) cuối năm học 2020-2021 qua mạng internet cho học sinh lởp các lớp các môn học Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý; Tiếng Anh, Tin học như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thay đổi việc KTĐK cuối năm học từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch và hoàn thành năm học đúng quy định.

- Kiểm tra kiến thức, kĩ năng ở môn Toán, Tiếng Việt với học sinh toàn trường, môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Tiếng Anh, Tin học với học sinh lớp 5. Từ đó, giúp giáo viên rà soát, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện  của từng học sinh sau 4 kì học của năm học, xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng/ yêu cầu cần đạt của các môn học Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Tiếng Anh, Tin học.

- Hỗ trợ đánh giá chất lượng dạy học khi kết thúc chương trình của từng lớp học, cấp học; đánh giá chất lượng dạy học của giáo viên, học sinh các khối lớp, từ đó nhà trường có biện pháp thúc đẩy chuyên môn, đề ra hướng chỉ đạo tới các khối lớp trong  năm học tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.

- Kết quả KTĐK cuối năm học là một điều kiện để xét hoàn thành chương trình môn học, chương trình lớp học, xét hoàn thành chương trình tiểu học; chuẩn bị cho hoạt động nghiệm thu, bàn giao chất lượng dạy học giữa các khối lớp trong nhà trường, giữa nhà trường với trường Trung học cơ sở trên cùng địa bàn.

- Hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021 trong hoàn cảnh học sinh tạm dừng đến trường  để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 .

2. Yêu cầu:

- Việc KTĐK cuối năm học thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại VBHN 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 (đối với học sinh từ lớp 2 đến lớp 5), Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 (đối với học sinh lớp 1)

- Kết quả KTĐK cuối năm học của học sinh được thông báo tới học sinh, phụ huynh học sinh, gia đình của học sinh và lưu giữ theo đúng quy định.

- Cán bộ, giáo viên nhà trường cần nắm chắc mục đích, yêu cầu, quy trình thực hiện KTĐK trực tuyến; phổ biến cụ thể, chi tiết, rõ ràng về nội dung, cách thức thực hiện, các quy định KTĐK trực tuyến tới học sinh và phụ huynh học sinh; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong suốt quá trình thực hiện.

- Học sinh, phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về KTĐK qua Internet trong suốt quá trình thực hiện các bài kiểm tra.

II. NỘI DUNG:

  1. Phần mềm ứng dụng: Zoom cloud meeting, Zalo
  2. Hình thức tổ chức, thời gian, lịch thực hiện các bài KTĐK:

2.1. Hình thức tổ chức:

- Giáo viên coi kiểm tra qua phần mềm Zoom cloud meeting, học sinh nộp bài vào cho BGH phụ trách giám sát  (qua các đường hòm thư theo môn, theo lớp)

- Tạo các phòng zoom kiểm tra có học sinh/phòng (căn cứ theo số học sinh của từng khối lớp)

- 02 giáo viên quản lý 01 phòng zoom kiểm tra (Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) không coi kiểm tra tại bất cứ một phòng kiểm tra nào có học sinh của lớp mình)

2.1. Thời gian thực hiện các bài KTĐK:

* Môn TV:

- Kiểm tra đọc: GVCN thực hiện kiểm tra, lấy điểm trong các tiết ôn tập môn Tiếng Việt theo chương trình môn học tại tuần học thứ hai khi học sinh quay lại với việc học tập

- Kiểm tra đọc hiểu: 30 phút

- Chính tả (nghe đọc) + Tập làm văn (hoặc làm bài tập): 50 phút

* Môn Toán: (40 phút)

* Môn Khoa học, Lịch sử và Địa Lý, Tiếng Anh, Tin học : 40 phút/bài kiểm tra.

          2.3. Lịch thực hiện KTĐK:

          - Phương án 1: Kiểm tra trong giờ hành chính (kèm theo phương án)

Nhà trường tổ chức KTĐK theo phương án 1 hoặc 2 sau khi họp thống nhất với cha mẹ học sinh.

3. Giới hạn chương trình, nội dung, cấu trúc đề KTĐK trực tuyến.

          3.1. Giới hạn chương trình, nội dung đề kiểm tra:

          - Nội dung kiến thức theo chương trình lớp học các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Tiếng Anh, Tin học ; không kiểm tra những nội dung dạy học đã được điều chỉnh và giảm tải theo Công văn số 5842/BGDĐT ngày 01/9/2011 của bộ Giáo dục và Đào tạo, các kiến thức bổ sung tại Công văn số 405/BGDĐT-GDTH ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 học kì II năm học 2020-2021.

- Đề KTĐK được thiết kế theo 4 mức độ phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức (quy định tại khoản c, mục 2 điều 10 văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 về Quy định đánh giá học sinh tiểu học) như sau:

+ Mức 1: Nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học;

+ Mức 2: Hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;

+ Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống;

+ Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt;

3.2.Cấu trúc đề kiểm tra:

- Cấu trúc đề kiểm tra môn Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý Tiếng Anh, Tin học gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận

- Cấu trúc đề kiểm tra môn Tiếng Việt:

+ Kiểm tra đọc hiểu: Trắc nghiệm.

+ Kiểm tra viết gồm chính tả và tập làm văn (hoặc bài tập): Tự luận

+ Biểu điểm như sau:

Đọc 3 điểm, đọc hiểu 7 điểm

                             Viết: Chính tả 2 điểm, Tập làm văn: 8 điểm

III. PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH:

- Giáo viên được phân công coi kiểm tra tạo phòng zoom, cung cấp ID, mật khẩu lưu tại nhà trường và được gửi về cho học sinh, phụ huynh học sinh trước 30 phút so với giờ kiểm tra.

- Học sinh vào phòng zoom trước 15 phút so với giờ kiểm tra. Tại phòng zoom, học sinh  phải bật camera quay toàn cảnh vị trí ngồi làm bài của mình và bật micro trong suốt quá trình làm bài.

- Ban giám hiệu (BGH) và các giám sát viên sẽ kiểm tra các phòng kiểm tra trong suốt quá trình học sinh làm bài KTĐK

- BGH chuyển đề KTĐK tới giáo viên tại các phòng zoom trước giờ kiểm tra 15 phút.

- Đến giờ làm bài, giáo viên coi kiểm tra chia sẻ đề bài trên màn hình để học sinh đọc đề và làm bài ra giấy kiểm tra. Trong quá trình làm bài, học sinh không được mở các phần mềm khác và tài liệu (SGK, vở…) , chỉ được sử dụng giấy kiểm tra, nháp trắng. Với phần bài bài tập trắc nghiệm, học sinh ghi số thứ tự của bài và ghi đáp án được lựa chọn theo kí hiệu (A, B, C, D) ngay bên cạnh. Với phần bài tập tự luận, học sinh trình bày đầy đủ bài làm của mình. Học sinh không được rời khỏi vị trí trong suốt thời gian làm bài .

- Trong quá trình học sinh làm bài KTĐK,  giáo viên được phân công  giám sát các hoạt động của học sinh và lưu lại toàn bộ các hoạt động trong khi kiểm tra dưới dạng video và có biên bản ghi lại các trường hợp bất thường trong giờ học sinh làm bài.

- Khi hết thời gian làm bài, giáo viên coi kiểm tra báo hiệu hết giờ làm bài tới học sinh và tiến hành thu bài KTĐK như sau:

+ Học sinh chụp ảnh bài làm của mình (nếu được) hoặc phụ huynh học sinh hỗ trợ chụp ảnh bài làm của con tại thời điểm thu bài, người chụp ảnh cần thao tác trước sự chứng kiến của giáo viên coi kiểm tra (không ra ngoài tầm quan sát của camera) rồi gửi ảnh bài làm vào hòm thư,… môn học đã được cùng cấp trên nhóm zalo của lớp, muộn nhất là 5 phút sau khi đã kết thúc giờ kiểm tra.

+ Nếu học sinh không tự chụp được ảnh và gửi, không có phụ huynh học sinh hỗ trợ => Giáo viên coi kiểm tra hướng dẫn học sinh để bài làm của mình trước camera của máy tính hoặc điện thoại học sinh đang được sử dụng, giáo viên chụp bài làm của học sinh qua màn hình. Trong trường hợp  này, ảnh chụp phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của đường truyền, chất lượng của phương tiện được sử dụng của giáo viên và học sinh => Giáo viên dặn học sinh lưu giữ cẩn thận bài kiểm tra tại nhà, tuyệt đối không viết thêm hoặc chỉnh sửa bất cứ một nội dung nào trên bài kiểm. Phụ huynh học sinh sẽ chụp lại bài kiểm tra của con khi có mặt tại nhà và gửi ảnh bài làm vào hòm thư,… môn học đã được cung cấp trên nhóm zalo của lớp, muộn nhất là sau 5 phút kết thúc của giờ kiểm tra. Nhà trường sẽ đối chiếu với ảnh chụp tại thời điểm thu bài để xác minh.

+ Sau khi thu bài xong: Giáo viên phỏng vấn nhanh học sinh về tình hình giờ thi, cho học sinh xác nhận giờ thi có sự cố gì không hoặc đã diễn ra suôn sẻ và vẫn tiếp tục được ghi lại cùng với quá trình của buổi kiểm tra. Đây sẽ là căn cứ để nhà trường xử lí các trường hợp phát sinh nếu có.

+ Sau khi hoàn tất, học sinh được phép rời khỏi phòng thi; giáo viên coi kiểm tra đóng phòng zoom, kết thúc thời gian kiểm tra.

- Với những học sinh gia đình không có đủ điều kiện về trang thiết bị (máy tính, điện thoại) nhà trường sẽ tạo điều kiện để học sinh tham dự KTĐK tại trường, đảm bảo giãn cách và phòng dịch theo quy định.

- Tất cả các trường hợp gặp sự cố về đường truyền và không đủ điều kiện tham dự KTĐK sẽ được nhà trường hỗ trợ làm bài kiểm tra bổ sung ngay trong buổi chiều (nếu kiểm tra vào buổi sáng) hoặc sáng ngày hôm sau (nếu kiểm tra vào buổi tối).

IV. NỘI QUY PHÒNG ZOOM KTĐK TRỰC TUYẾN

1. Đối với giáo viên coi kiểm tra:

- Nhận phân công của BGH; mở phòng zoom trước 30 phút so với thời gian kiểm tra; đón học sinh vào phòng, kiểm diện học sinh, yêu cầu học sinh thực hiện các thao tác kiểm tra lại micro, camera trên phương tiện học tập của học sinh, nhắc lại các quy định học sinh, phụ huynh học sinh cần thực hiện trong phòng zoom KTĐK.

- Chia sẻ màn hình nội dung các đề KTĐK đúng thời gian quy định

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của học sinh trong thời gian làm bài; nhắc nhở và ghi biên bản (nếu cần) những việc làm vi phạm quy định về KTĐK trước sự có mặt của tất cả các học sinh có mặt trong phòng zoom

- Chụp ảnh bài thi của học sinh (nếu cần), phỏng vấn nhanh học sinh để xác nhận về tình hình giờ kiểm tra, kết thúc thời gian kiểm tra.

2. Đối với học sinh:

- Đăng nhập vào đúng phòng kiểm tra theo đúng ID và mật khẩu qui định trước 15 phút so với giờ kiểm tra.

- Thực hiện kiểm tra chức năng thiết bị micro và camera theo hiệu lệnh của giáo viên.

- Ngồi ngay ngắn và tập trung, không nói chuyện hoặc làm ồn ảnh hưởng tới học sinh khác; bật micro và camera trong suốt thời gian làm bài.

- Tuyệt đối không bật các thiết bị, chương trình khác trên máy tính hoặc làm việc riêng trong suốt thời gian làm bài kiểm tra.

- Không được sử dụng bút mực có kèm tẩy để làm bài kiểm tra

- Sau 2/3 thời gian làm bài KTĐK (ở mỗi môn học), với những học sinh đã hoàn thành bài KTĐK, có thể nộp bài và thoát ra khỏi phòng zoom (sau khi có xác nhận của giáo viên coi kiểm tra)

3. Đối với Phụ huynh học sinh:

- Phụ huynh học sinh hỗ trợ các con thực hiện đăng nhập, sẵn sàng làm bài KTĐK trên hệ thống trực tuyến theo đúng thời gian qui định.

- Trong quá trình các con làm bài, phụ huynh học sinh vui lòng ngồi ở vị trí phù hợp và giữ yên lặng, không để hình ảnh xuất hiện trên màn hình, không hỗ trợ học sinh làm bài dưới mọi hình thức.

- Không ghi âm, ghi hình trong quá trình các con thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo viên.

- Liên hệ với GVCN để được hỗ trợ trong trường hợp con gặp khó khăn vì những lý do bất khả kháng.

Lưu ý quan trọng:

+ Nhà trường sẽ hủy kết quả nếu phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm các qui định KTĐK trực tuyến của nhà trường.

+ Trường hợp học sinh tắt micro, camera hoặc sử dụng bút mực có kèm tẩy trong khi làm bài sẽ không được công nhận kết quả.

V. PHÂN CÔNG COI VÀ CHẤM KIỂM TRA

1. Phân công coi, giám sát tại các phòng zoom KTĐK: (biểu kèm theo)

2. Phân công chấm bài  KTĐK cuối năm (biểu kèm theo)

         ( Phụ lục phân công chi tiết sẽ được công bố với giáo viên  coi và chấm KTĐK trước 40 phút)

 

Bài kiểm tra của học sinh phải được giáo viên sửa lỗi, có lời nhận xét cụ thể về việc thực hiện các kỹ năng, về sự tiến bộ hoặc các phần còn hạn chế để giúp giáo viên và phụ huynh có cơ sở tập trung bồi dưỡng và rèn luyện cho học sinh trong thời gian nghỉ hè. Bài kiểm tra cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban giám hiệu:

- Xây dựng kế hoạch KTĐK trực tuyến cuối năm học 2020-2021; thông báo tới tổ chuyên môn, giáo viên của nhà trường để thực hiện; duyệt đề và bảo mật đề KTĐK theo quy định.

- Phân công giáo viên coi kiểm tra, giáo viên giám sát, chấm bài kiểm tra, giáo viên hỗ trợ kĩ thuật công nghệ thông tin.

- Chỉ đạo xây dựng các hòm thư,…, chuyển về các lớp, đảm bảo giáo viên coi kiểm tra và GVCN không xem được bài KTĐK của học sinh trước khi được BGH giao bài để chấm chữa.

- Tập huấn các bước thực hiện trong quá trình tiến hành kiểm tra, việc chấm chữa  đối với giáo viên.

 - Giám sát việc qua trình thực hiện KTĐK tại các phòng zoom, chấm bài kiểm tra; kiểm tra, rà soát lại việc chấm chữa bài kiểm tra của giáo viên.

- Xây dựng các quy định cần thực hiện khi thực hiện kiểm tra trực tuyến, phổ biến tới toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

- Chuẩn bị về cơ sở vật chất trong khả năng cho phép cũng như chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

- Tổng hợp kết quả KTĐK cuối năm học, hoàn thành báo cáo   

- Đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức KTĐK bằng hình thức trực tuyến.

2. Tổ trưởng chuyên môn (TTCM)

-  Xây dựng kế hoạch ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh

- Cùng với tổ chuyên môn, xây dựng đề KTĐK

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đôn đốc thực hiện và kiểm tra kết quả công việc.

- Cập nhật, triển khai kịp thời các chỉ đạo từ Ban giám hiệu

- Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo.

  3. Giáo viên

- Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, sự phân công của Ban giám hiệu, TTCM;

- Họp phụ huynh học sinh, học sinh  phổ biến nội quy KTĐK trực tuyến, hướng dẫn phụ huynh học sinh, học sinh  nộp bài KTĐK.

- Tổ chức cho học sinh ôn tập trực tuyến, tập huấn cho học sinh, phụ huynh học sinh thông qua kiểm tra thử.

- Thực hiện đúng các quy định về coi, giám sát và chấm bài KTĐK theo qui định của nhà trường.

- Cập nhật đầy đủ, chính xác điểm và nhận xét đánh giá học sinh trên trang cổng thông tin điện tử đúng thời gian quy định. Thực hiện chính xác, đúng hạn các thống kê kết quả KTĐK cuối năm học theo mẫu của trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo.

4. Phụ huynh học sinh

- Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, phương tiện học tập cần thiết (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh), kiểm tra các thiết bị trên máy (camera, micro), đường truyền mạng để đảm bảo điều kiện con tham gia làm bài tốt nhất.

- Tham gia buổi họp phụ huynh học sinh triển khai các nội dung về KTĐK trực tuyến

- Đôn đốc, kiểm tra con em ôn tập trực tuyến theo hướng dẫn của GVCN

- Tạo không gian, môi trường tốt nhất để học sinh thực hiện bài KTĐK.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định trong phòng zoom KTĐK trực tuyến.    

- Hỗ trợ học sinh điều chỉnh camera ở vị trí thích hợp (theo hướng dẫn của giáo viên coi kiểm tra) để bao quát được toàn bộ vị trí chỗ ngồi làm bài thi của học sinh, hỗ trợ chụp ảnh bài làm của học sinh gửi về  theo quy định.

Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập và KTĐK cuối năm học 2020-2021 qua mạng Internet trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của trường Tiểu học Tản Lĩnh, yêu cầu các tổ chuyên môn và các thành viên có liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có thắc mắc, khó khăn xin liên hệ ngay với các đ/c trong Ban Giám hiệu để được giải đáp, tháo gỡ kịp thời./.

 

   Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- TTCM và giáo viên các tổ chuyên môn  (để t/h);

- Cha mẹ học sinh và học sinh lớp 5;

- Lưu Hồ sơ CM .                                                                           

 

HIỆU TRƯỞNG

đã ký

 

 

 

      Phùng Văn Hải


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Xuân Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết