Tuyên truyền măng non phòng chống tai nạn đuối nước ở học sinh.

Kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước ở học sinh.