Bài phát thanh măng non tuyên truyền thông điệp 5k và những việc học sinh cần làm khi đến trường để phòng chống dịch Covid 19.

Tuyên truyền thông điệp 5k và những việc học sinh cần làm khi đến trường để phòng chống dịch Covid 19.