Thông báo
 • Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023

  UBND HUYỆN BA VÌ 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH TẢN LĨNH

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:     /KH-THTL

     Tản Lĩnh, ngày     tháng    năm 2023

   

  KẾ HOẠCH

   

  Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023

   

  Thực hiện Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 113, ngày 13/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023; Kế hoạch số 150/KH-UBND, ngày 22/3/2023 của UBND huyện Ba Vìvề Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 164/KH-UBND, ngày 30/3/2023 của UBND huyện Ba Vì, Kế hoạch 601/KH-PGD&ĐT, ngày 24/4/2023 của PGD huyện Ba Vì về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Ba Vì năm 2023.

  Trường Tiểu học Tản Lĩnh ban hành kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023, cụ thể như sau:

  1. MỤC TIÊU

  Triển khai việc chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo đồng bộ, an toàn, hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ theo Kế hoạch 601/KH-PGD&ĐT, ngày 24/4/2023 của PGD&ĐT huyện Ba Vì;

  1. Triển khai đảm bảo 80%  nhà trường thực hiện thu phí không dùng tiền mặt;

  2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá, quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; áp dụng dạy, học trực tuyến; phát triển kho học liệu số toàn Ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung, kho bài giảng e-learning dùng chung.

  1. Phấn đấu 80% máy tính được cài đặt hệ điều hành có bản quyền, tích hợp công cụ phòng chống độc. Đảm bảo hạ tầng kết nối của đơn vị.
  2. Phấn đấu 100% hồ sơ công việc tại nhà trường được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định).

   

  1. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
   1. Phát triển hạ tầng kỹ thuật
  1. Nâng cấp hoàn thiện mạng nội bộ (LAN) của trường, trang bị bổ sung, nâng cấp máy tính, các thiết bị đầu cuối phục vụ kịp thời các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan.
  2. Đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ công chức tại Bộ phận văn phòng được trang bị máy tính kết nối mạng internet cài đặt hệ điều hành và các phần mềm phục vụ công tác văn phòng có bản quyền; Máy in; Máy quét tài liệu;
   1. Phát triển cơ sở dữ liệu ngành

  Phát triển các ứng dụng trên nền tảng cơ sở dữ liệu của ngành Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

   1. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ
  1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phần mềm thống kê giáo dục và quản lý trường học trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo tại địa chỉ https://csdl.hanoi.edu.vn đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành Giáo dục và Đào tạo trên nền tảng cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, gồm các phân hệ:
  • Quản lý tuyển sinh các lớp đầu cấp;
  • Quản lý thu phí không dùng tiền mặt;
  • Triển khai áp dụng chữ ký điện tử trong quản lý sổ điểm điện tử, học bạ điện tử;
  • Quản lý truyền thông giáo dục để mở rộng kết nối, trao đổi thông tin giữa phụ huynh với nhà trường, ưu tiên các hình thức trao đổi thông tin miễn phí như tin nhắn zalo, ứng dụng trên thiết bị di động.
  1. Tiếp tục triển khai Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa chữ theo Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  2. Tiếp tục triển khai hệ thống Quản lý học tập, ôn tập và kiểm tra trực tuyến cho học sinh
  3. Quản lý sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học
  4. Quản lý thi đua, khen thưởng
  5. Triển khai hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và thông tin điện tử một cửa theo chỉ đạo của UBND Huyện.
   1. Đảm bảo an toàn thông tin

                    Xây dựng, ban hành, thường xuyên rà soát, cập nhật các kế hoạch, quy chế, chính sách, quy định về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của trường.

  1. KINH PHÍ THỰC HIỆN
  • Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Căn cứ kế hoạch của Ngành và tình hình thực tế của đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch của trường tổ chức triển khai thực hiện;
  • Thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc chuyển đổi số trong nhà trường tại năm học 2022-2023 các năm học tiếp theo.
  • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất công tác công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nhà trường theo yêu cầu của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
  • Các cơ sở giáo dục bố trí nguồn kinh phí nhà nước cấp một cách phù hợp, theo quy định để thực hiện hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

  Trên đây là Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trường Tiểu học Tản Lĩnh năm 2023./.

   

  Nơi nhận:

  • Các tổ chuyên môn
  • Website của trường;
  • Lưu: VT.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

   P. HIỆU TRƯỞNG

                                              đã ký

  Nguyễn Thị Xuân Thịnh

  TH Tản Lĩnh 2023-05-09 13